Nowe rozporządzenie ws TP – konsultacje publiczne

Wczoraj został skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie cen transferowych. Rozporządzenie wypełnia delegację ustawową do uregulowania zasad oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, oraz zasad określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania. W praktyce nowy akt (wraz z projektowanym rozporządzeniem w sprawie MAP) ma zastąpić dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r.

Zgodnie z uzasadnieniem, przepisy rozporządzenia w powiązaniu z przepisami art. 11c-11d oraz art. 11i ustawy o CIT stanowią podstawę oceny przez organy podatkowe zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z zasadą ceny rynkowej oraz, w przypadku braku tej zgodności, podstawę do określania przez organy podatkowe dochodu lub straty podmiotów powiązanych w drodze oszacowania. Przepisy rozporządzenia skierowane są również do podmiotów powiązanych – dla takich podmiotów stanowią one zbiór zasad (w tym w odniesieniu do zagadnienia porównywalności), których stosowanie w sposób prawidłowy pozwoli na wypełnienie obowiązku respektowania zasady ceny rynkowej.

Najważniejsze zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia obejmują:

  1. Podkreślenie znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu warunków między podmiotami powiązanymi. W projekcie podkreślone zostało znaczenia jakie dla analizy rynkowości transakcji ma analiza całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi – weryfikacja rynkowej wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub straty powinny zostać poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi, aby rozstrzygnąć, czy racjonalnie działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na zawarcie danej transakcji na danych warunkach.
  2. Możliwość rekalkulacji ceny transferowej w przypadku trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Wprowadza się możliwość skalkulowania ceny transferowej trudnych do wyceny wartości niematerialnych ex post przez organy podatkowe pod określonymi warunkami, w razie znaczącej rozbieżności pomiędzy pierwotnie ustaloną ceną transferową takich wartości niematerialnych a ich ceną skalkulowaną na podstawie danych rzeczywistych. Niniejsze regulacje mają na celu implementację zaleceń BEPS w ramach Działania 8-10.
  3. Zdefiniowanie „szóstej metody wyceny” oraz metody dla wyceny exit fee. W związku ze zniesieniem pierwszeństwa dla stosowania tzw. metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego OECD i dopuszczeniem stosowania „szóstej metody” będącej metodą wybraną przez podatnika, projekt wprowadza kryteria, jakie powinna spełniać taka inna metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy z zasadą ceny rynkowej. Wprowadza się również metodę dla kalkulacji opłaty z tytułu restrukturyzacji, w przypadku gdy w ramach restrukturyzacji przenoszone są istotne wartości niematerialne lub istotne korzyści.
  4. Zmiana definicji metod cen transferowych. Uproszczone zostały definicje poszczególnych metod cen transferowych, tak aby zapewnić ich spójność z Wytycznymi OECD.
  5. Rozszerzenie zakresu kompensaty oraz wprowadzenie warunków jej oceny. Dokonuje się rozszerzenia dotychczas obowiązującej zasady kompensaty warunków między podmiotami powiązanymi o możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem z transakcji kontrolowanych w następnym roku obrotowym oraz wprowadza się warunki oceny zasadności dokonania tej kompensaty.
  6. Zakaz używania secret comparables. Wprowadza się zasadę, która mówi o tym, że zarówno organ podatkowy, jak i podatnik, nie mogą wykorzystywać w badaniu porównywalności danych nieujawnionych drugiej stronie. Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.
  7. Uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia badania porównywalności. Projekt precyzuje i porządkuje etapy badania porównywalności mającego na celu ustalenie wartości przedmiotu transakcji zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Ponadto, potwierdza ono możliwość wykorzystania w badaniu miar statystycznych, w tym miar tendencji centralnej oraz precyzuje kryteria, które organ podatkowy powinien wziąć pod uwagę wybierając punkt z przedziału, w przypadku kiedy dochodzi do szacowania ceny transferowej. Precyzuje się ponadto elementy badania przebiegu transakcji (jako jednego z kryteriów porównywalności) w odniesieniu do transakcji obejmujących wartości niematerialne oraz pojęcie zdolności do ponoszenia ryzyka.
  8. Doprecyzowanie definicji restrukturyzacji oraz sposobu jej badania. Doprecyzowana została definicja restrukturyzacji oraz określone zostały etapy badania rynkowości tego typu transakcji, w tym okoliczności dla wyznaczenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu jego wysokości. Doprowadzono w ten sposób do zgodności przepisów wykonawczych w tym zakresie ze standardami Wytycznych OECD.

W porównaniu do pierwotnej wersji projektu nastąpiło kila zmian, w tym dodanie analizy DEMPE (analiza dóbr niematerialnych), zasad wyceny wartości niematerialnych trudnych do wyceny czy zmiana definicji restrukturyzacji.

Źródło: http://podatkiwbiznesie.pl 


Autorka: Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner w Crido Taxand

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *