Podatniku rozlicz w PIT kryptowaluty!

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 należy przypomnieć, iż koniecznym jest wykazanie w zeznaniu rocznym również przychodów ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut takich jak np. bitcoin, litecoin czy ether.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z przepisami UoPIT, dochody uzyskane ze sprzedaży lub zamiany kwyptowalut, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, a sposób ich opodatkowania, czy wykazanie we właściwym zeznaniu podatkowym uzależnione są od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Konsekwentnie, przychody z ww. tytułu mogą zostać zakwalifikowane do:

  • przychodów z praw majątkowych, powstałych w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi;

– opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2.,w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa

albo

  • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku, gdy kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności mającej charakter zarobkowy, prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły.) powstałych na dzień sprzedaży lub zamiany danej kryptowaluty – nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności;

– dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu PIT-36, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, PIT-36L, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania 19% stawką podatku.

Podkreślić należy, iż obrót kryptowalutą generuje przychód w podatku PIT gdy dokonamy sprzedaży kryptowaluty (np. zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną) lub zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę (oznacza to odpłatne zbycie).

Celem prawidłowego rozliczenia nie można zapomnieć o możliwości rozpoznania przez podatników kosztów uzyskania przychodów, tj. kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (którymi są wydatki, spełniające następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, są odpowiednio udokumentowane).

Końcowo, należy przypomnieć, iż transakcja sprzedaży lub zamiany kwyptowalut stanowiącej prawo majątkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza konieczność zapłaty podatku w wysokości 1 % wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty (płatnikiem PCC jest nabywca przy zakupie, przy wymianie strony odpowiadają za podatek solidarnie).

Od powyższego znajdujemy wyjątek – wyłączona z opodatkowania PCC jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Autor – Mateusz Cedro, Senior Associate, ADN Podatki Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *