Czy osobie współpracującej przysługuje ubezpieczenie wypadkowe

Przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) – dalej u.w.c.z., nie uzależniają prawa do świadczeń z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej osobom ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem wypadkowym przysługują świadczenia przewidziane tą ustawą, nawet jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.
Pojęcie wypadku zostało zdefiniowane w art. 3 u.w.c.z. Definicja ta, obejmuje:

a)    wypadek unormowany jako zdarzenie zachodzące w stosunku pracy podporządkowanej;

b)    wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, dotyczący pracowników, którzy doznali szkody na osobie w okolicznościach uściślonych w ustawie wypadkowej;

c)    wypadek powstały w okresie trwania ubezpieczenia wypadkowego przy wykonywaniu działalności ubezpieczonej przez osoby nie mające statusu pracownika.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłoszenia podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub stanowi następstwo wykonywania pracy (zob. T. Bińczycka-Majewska, Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne 2003, nr 5).
Chorobę zawodową w odróżnieniu od wypadku przy pracy charakteryzuje brak nagłości polegający na długotrwałym i powolnym narastaniu zmian w organiźmie (zob. Z. Kluszczyńska, W. Koczur, K. Rubel, G. Szpor, T. Szumlicz: „System ubezpieczeń społecznych”, LexisNexis, Warszawa 2004, wyd. 2).
Następstwem wypadku przy pracy i choroby zawodowej jest wystąpienie w organizmie poszkodowanego urazu powodującego:

  • przejściową niezdolność do pracy,
  • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy,
  • śmierć.

W razie wystąpienia tych szkód wywołujących skutki w zakresie zdolności do pracy – polegające na czasowej lub trwałej utracie zdolności do pracy, albo pozbawienia członków rodziny ubezpieczonego środków utrzymania w wyniku śmierci żywiciela z ubezpieczenia wypadkowego przysługują ubezpieczonemu następujące świadczenia krótkoterminowe:

1)    zasiłek chorobowy;

2)    zasiłek wyrównawczy, który przeznaczony jest tylko dla pracowników;

3)    świadczenie rehabilitacyjne;

świadczenia długoterminowe:

1)    renta z tytułu niezdolności do pracy;

2)    renta szkoleniowa;

3)    renta rodzinna (J. Jończyk, Ubezpieczenia wypadkowe, PIP 2003, nr 6).

Z ubezpieczenia wypadkowego wypłacane są również dodatki do rent:

–    dodatek dla sieroty zupełnej

–    dodatek pielęgnacyjny.

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., określiła u.w.c.z. W sprawach nieuregulowanych przez u.w.c.z. mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267).
Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego został wyznaczony przepisem ust. 1 art. 12 u.s.u.s. Ubezpieczeniu temu, podlegają osoby objęte obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli m.in. osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie, jeżeli praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Opracowano na podstawie wymienionych przepisów.

Jedna myśl na temat “Czy osobie współpracującej przysługuje ubezpieczenie wypadkowe”

  1. będzie dostępny pewnie w listopadzie – jak zwykle. Urzędy Skarbowe będą przygotowywane w grudniu; formularze w okresie za który będą składane nowe deklaracje (i to na stronie internetowej MF a nie w urzędach skarbowych). Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś???!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *