ZUS nie odmówi świadczeń współwłaścicielowi spółki, który jest jednocześnie jej pracownikiem

Tym samym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstawy prawnej do odmowy świadczeń na rzecz wspólnika spółki z o.o., który jest jednocześnie jej pracownikiem

Omawiany wyrok dotyczył przypadku dwóch wspólników spółki z o.o., którzy równocześnie pełnili w niej funkcje członków zarządu, jak również wykonywali pracę na podstawie umowy o pracę jako dyrektorzy dwóch działów (marketingu i produkcji). Dodać należy, iż stosunek pracy między spółką a jej współwłaścicielami został nawiązany zgodnie z przepisami prawa handlowego, czyli poprzez pełnomocnika powołanego do reprezentowania spółki. W ten sposób spółka funkcjonowała przez kilka lat, opłacając składki na ZUS swoich pracowników-współwłaścicieli.

Następnie jeden ze wspólników uległ wypadkowi w drodze do pracy, w związku z czym w myśl ogólnych zasad dotyczących pracowników przysługiwało mu świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże ZUS zakwestionował prawo prezesa do świadczenia z tego tytułu w ten sposób, że odmówił uznania jego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jako podstawę swojego twierdzenia ZUS wskazał art. 22 kodeksu pracy, zgodnie z którym: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” ZUS jednocześnie podkreślił, iż jednym z elementów stosunku pracy jest podporządkowanie. Natomiast zdaniem przedstawicieli ZUS w omawianym przypadku nie istniało jakiekolwiek podporządkowanie, gdyż wspólnicy jako dyrektorzy podlegali sobie samym jako członkom zarządu spółki.

W toku postępowania sądowego stwierdzono, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji, iż właściciele spółki w rzeczywistości wykonywali umówioną pracę na rzecz spółki. Tym samym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie miało na celu jedynie uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Sądy przyznały poszkodowanemu prawo do świadczenia z FUS, jednakże Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Rozpatrując niniejszą sprawę SN odrzucił skargę ZUS, gdyż uznał, iż przepisy prawa pracy i kodeksu spółek handlowych nie stoją na przeszkodzie temu, aby ta sama osoba była wspólnikiem spółki, pełniła funkcję członka jej zarządu i była zatrudniona przez tę spółkę jako pracownik. Równocześnie sąd zaznaczył, że rozstrzygnięcie byłoby inne gdyby w spółce był jeden wspólnik zamiast dwóch.

Jedna myśl na temat “ZUS nie odmówi świadczeń współwłaścicielowi spółki, który jest jednocześnie jej pracownikiem”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *